Site Overlay

در این قسمت دستورات غذایی کلاسیک که در هتل ها معروف
سرو می شود را درج کرده و بالطبع توضیحات تکمیلی آن کمتر بوده و مواردی چون جا آمدن بار گذاشتن زمان پخت و … به خود شما واگذار شده است